Assassin Brno

Přihlášení

zapomenuté heslo

Kalendář

 • Registrace
  do 5. října 2023
 • Pohovor u Společnosti
  9. - 12. října 2023
 • Úvodní schůzka Donů
  17. října 2023
 • Start hry
  19. - 20. října 2023
 • Mezihra
  15. listopadu 2023
 • Konec hry
  30. listopadu 2023
 • Valná hromada Společnosti
  6. prosince 2023

Sledujte nás

Pravidla

Obecná pravidla hry Assassin Brno. Podrobnější herní detaily a části užívané až při hře jsou možné zobrazit rozkliknutím.

Assassin je hra, ve které je zapovězeno sebemenší násilí.

Průběh hry

Hra je rozdělena na hlavní podzimní a doplňkovou jarní část. Podzimní část probíhá v čase vymezeném na stránkách hry. Do jarní části postupují tři nejúspěšnější Famiglie. Dvě nejlepší v herní části a jedna z hospodářské části.

Jarní část proběhne na jaře následujícího roku. Termín bývá včas zveřejněn.

Registrace

Termín a pokyny k registraci jsou zveřejněny na webových stránkách v období registrace dle harmonogramu vlevo. Prvních 180 uchazečů, kteří splní všechny uvedené podmínky, bude pozváno na osobní schůzku, ostatní se stanou náhradníky. Po absolvování osobní schůzky s Vedením Společnosti bude rozhodnuto o přijetí uchazeče mezi zaměstnance Společnosti. Osobním pohovorem neprojdou jen jednotky promile z uchazečů.

Společnost Geologica Siciliana

Společnost Geologica Siciliana (dále v textu jen "Společnost") je stínovou organizací zastřešující veškerou činnost Assassinu Brno. Po letech působení se vyvinula v plně funkční mechanismus schopný ovládnout téměř všechny oblasti zločinu v Brně i okolí. Její vůle a zájmy jsou hráčům tlumočeny Vedením Společnosti Geologica Siciliana (dále jen "Vedení Společnosti").

Vedení Společnosti

Padrinové (jednotné číslo „Padrino“, označení pro ženu v této funkci je „Madrina“) jsou nejvyšším článkem hierarchie, a dohlíží na práci všech svých podřízených. Jsou jedinou a výlučnou autoritou a jejich slovu se nelze vzepřít. Jsou mozkem Společnosti a vydávají veškeré pokyny k činnosti Společnosti, sami si však špiní ruce jen velice zřídka a jen v případech nejvyšší potřeby. Všichni níže postavení zaměstnanci Společnosti jim projevují náležitou úctu. Nepřipadá v úvahu, aby se někdo jiný prezentoval jako člen Vedení. Takovéto jednání by bylo přísně trestáno. Identita těchto osob je obestřena rouškou tajemství, podobně jako jejich záměry a plány.

Hráč

Zaměstnancem Společnosti (dále jen "Hráč") se může stát pouze ten, kdo splní všechny následující podmínky:

 • nejpozději ke dni startu hry dosáhne věku 18 let
 • zdržuje se v Brně alespoň čtyři pracovní dny týdně
 • splní všechny podmínky registrace

Povinnosti hráče:

 • přestane-li v průběhu hry splňovat kteroukoliv z podmínek uvedených výše, oznámí tuto skutečnost neprodleně Vedení Společnosti, které rozhodne o jeho další účasti ve hře
 • po celou dobu hry u sebe nosí herní legitimaci
 • je povinen pravdivě odpovědět na adresnou otázku jiného Hráče ve věci jeho účasti ve Hře a jeho stavu, tedy je-li živ, nebo mrtev

Famiglie

Hráči jsou rozděleni do Famiglií o maximálním počtu 12 Hráčů. Při registraci je možné zadat shodný tzv. Kód Famiglie, který zaručuje zařazení do stejné Famiglie. O spojení ostatních Hráčů se stará tajný, ale důmyslný mechanismus Vedení Společnosti. Hlavou každé Famiglie je Don. Ve chvíli, kdy budou zabiti všichni Hráči Famiglie včetně jejího Dona, končí její účast ve hře.

Famiglii může tvořit maximálně 9 Hráčů, kteří již v posledních pěti letech hru hráli.

Don

Každá Famiglie si ze svého středu zvolí jednoho zástupce, který nese označení Don/Donna. Don je nejen respektovanou osobností v rámci Famiglie, ale i v rámci celé Společnosti. Donové se vzájemně drží v úctě a je nemyslitelné, aby byli napadeni některou z konkurenčních Famiglií. Sami si ovšem ruce také nešpiní. Funkce Dona je doživotní. Jeho nedotknutelnost zaniká pouze v případě vyvraždění celé jeho Famiglie, a to okamžikem zadání smrti posledního řadového člena jeho Famiglie do informačního systému. V této chvíli se Don může uchýlit k zoufalým činům a sám začít likvidovat konkurenci. Donové jsou v neposlední řadě odpovědni Vedení Společnosti za jednání každého člena své Famiglie, a to bez výjimky. Největším privilegiem Donů je dostávání určité vážnosti od Vedení Společnosti a možnost přímo oslovovat Padriny jménem celé Famiglie. Donové mají možnost a zároveň i povinnost (až na vzácné výjimky) účastnit se schůzek Donů, kde probíhají veškerá jednání uvnitř Společnosti.

Vražda

Vražda probíhá zásadně a vždy symbolicky!

Nástrojem, jimž se vražda provádí, je běžný zubní kartáček. Je zakázáno používat kartáčky, kterými je možno oběť zranit.

Platná je pouze taková vražda, při níž se vrah k oběti překvapivě přiblíží zezadu a přejede jí kartáčkem po přední části krku. Překvapivé přiblížení je takové, při němž oběť nijak nestihne odvrátit útok například odvrácením ruky útočníka nebo otočením se. Oběť se ke svému potenciálnímu vrahovi neotáčí cíleně zády, jinak je vražda platná. Vrah své oběti nesmí znemožňovat nebo znesnadňovat pohyb.

Vraždu může provést pouze ten zaměstnanec, který je živý. Platná je rovněž vražda, pokud má oběť na krku šálu, vysoký límec a podobně. Pokud oběť spí, je platná i vražda provedená zepředu. Smluvená vražda je nepřípustná.

Po platně provedené vraždě je na vyžádání (silně doporučeno) vrah povinen ukázat oběti svou herní legitimaci. Obětí nelze vynucovat pořízení fotozáznamu nebo opis legitimace. Neprokáže-li se vrah bezprostředně po činu, protože legitimaci nemá, je vražda neplatná. Následně oběť odevzdá vrahovi svou herní legitimaci a je nadále považována za mrtvou. Pokud oběť legitimaci u sebe nemá, nahlásí vrahovi své jméno a příslušnost k Famiglii a snaží se co nejdříve svou legitimaci alespoň digitálně poslat. Pokud oběť nemůže rychle předat svůj kód vrahovi, kontaktuje vrah svého Dona, který provede další kroky k neprodlenému zadání skutku do systému - nejprve kontaktuje Dona oběti, pokud ten nezná kód Hráče, předá problém Vedení. Oběť je po celou dobu od vraždy považována za mrtvou, je nepřípustné dál vraždit.

Vrah není po činu chráněn imunitou, oběť je povinna ho následovat na jím zvolené blízké bezpečné místo k vyřízení formálních náležitostí činu. V případě bezprostřední následnosti několika vražd jsou formální náležitosti vyřešeny postupně v pořadí, v jakém nastaly.

Vrah má povinnost bez zbytečného odkladu zadat vraždu do informačního systému, a to přes formulář na stránkách hry.

Hráč by měl o okolnostech vraždy vhodným způsobem informovat Vedení. K tomuto účelu slouží textový formulář v systému. V případě jiného formátu jej lze poslat na herní mail anebo doručit prostřednictvím Dona na schůzku. Popis vraždy je možné zadat nebo zaslat nejpozději do 24 hodin, jinak může dojít ke ztrátě odměny za vraždu.

Bodové hodnocení

Aktuální bodová hodnota hráče je stejná jako počet jeho spáchaných vražd. Pokud žádnou nevykonal, má hodnotu 1. (Hráči se dvěma a více vraždami se zobrazují v Příkladných zaměstnancích.) Hodnota Dona jsou tři body plus počet jeho vražd.

Při spáchání vraždy Famiglie získává tolik bodů, kolik je hodnota zavražděného hráče. O tyto body Famiglie nemůže už nikdy v budoucnu přijít.

Celkový počet bodů Famiglie je tvořen součtem bodů získaných za spáchané vraždy spolu se součtem hodnot všech živých hráčů.

Při oživení hráče se na tohoto pohlíží, jako by spáchal 0 vražd.

Obrana

Cítí-li se Hráč ohrožen, má možnost utéct. V bezvýchodných situacích (například se nemůže otočit tak, aby k někomu ze soků nebyl zády) si může do úst vložit na nezbytně krátkou chvíli vlastní kartáček a získat tak imunitu. Takovýto způsob obrany je hoden všeobecného opovržení.

Spory

Jakoukoliv spornou situaci se hráči pokusí nejprve vyřešit na místě. Žádný další popis nebo rekonstrukce nedokáže být tak věrohodná jako bezprostředně po vraždě.

Při technických nesrovnalostech, například ohledně pravidel, kontaktují svoje Dony nebo zkušenější Hráče vlastní Famiglie.

Pokud nejsou Hráči schopni dojít ke shodnému závěru, postoupí rozhodnutí sporu svým Donům. V tomto případě oběť odevzdá svoji herní legitimaci vrahovi a sama si důkladně prohlédne legitimaci vraha. Oběť i vrah poté kontaktují své Dony s popisem celé události. Povinnost zadat vraždu do systému se týká i této situace. Další řešení sporu je již v rukou dotyčných Donů. Pouze v krajním případě je možné o rozhodnutí sporu požádat Vedení. Vzhledem k tomu, že oběť nemá po dobu sporu legitimaci, nesmí sama vraždit.

Schůzky Donů

Schůzky Donů se konají každý úterní večer na blíže neurčeném místě. Přesný čas a místo budou oznámeny s předstihem Donům. Všem kromě Donů a Hráčů pozvaných Vedením Společnosti je v době schůzky zapovězeno vstupovat do budovy, kde se schůzka odehrává. Předmětem schůzky jsou události, které se udály v předcházejícím herním týdnu a plánované události na týden současný. Herní týden začíná v 0:00 v den konání schůzky Donů a trvá 7 dní. Uzavírají se spojenectví mezi Famigliemi, jsou vypláceny odměny za práci a zadávají nové pracovní úkoly.

Don se může v naprosto výjimečných případech nechat zastoupit jiným živým Hráčem ze své Famiglie. O této situaci je potřeba informovat Vedení minimálně 4 hodiny před začátkem schůzky. Zástupci je garantována nedotknutelnost, ale pouze uvnitř zařízení, ve kterém se schůzka odehrává.

Don (případně jeho zástupce) se na schůzku dostaví včas a v náležitém společenském oděvu.

Úkladná vražda

Úkladná vražda je taková, která byla dopředu nahlášena na schůzce Donů. Každý týden může každý Don určit jednoho Hráče (tedy včetně Dona), kterého si myslí, že v aktuálním herním týdnu jeho rodina sprovodí ze světa. Uložení úkladné vraždy je zdarma a je vidět pro Hráče v aktualitách na stránkách hry. Pokud se Famiglii zadaří, obdrží za vraždu odměnu ve výši pětinásobku běžné částky. V opačném případě získá druhá rodina Skill Tuhý kořínek. Pokud hráč nedožije konce herního týdne rukou jiné rodiny, Skill nezískává.

Don může z taktických důvodů vypsat úkladnou vraždu na vlastního člena Famiglie. V případě přežití tohoto hráče ale rodina Skill nezískává.

Oživování mrtvých

Smrtí pro Hráče Assassin nekončí, dál se může podílet na veškerém dění kromě samotného činu vraždy. Může zjišťovat informace, sbírat kódy, účastnit se lovících akcí své Famiglie nebo přijít na mezihru. Je také možné být oživen. Oživit se dá hlavně při oživovacích akcích, výjimečně za peníze nebo při jiných herních aktivitách.

Peníze

Společnost Geologica Siciliana používá pro hodnocení práce svých zaměstnanců Assassinské dolary ($A). Ty jsou jediným oficiálním herním platidlem.

Herní peníze mají podobu bankovek v nominálních hodnotách 100, 200, 500 a 1000. Jejich suma se započítává do majetku Famiglie. Peníze lze získat vraždami, skilly, na mezihře, výnosem ze čtvrtí, z rodinných podniků, jednorázovými prácičkami nebo od jiné Famiglie. Peníze jsou převoditelné mezi Famigliemi.

 • vražda - za každou platnou vraždu obdrží Famiglie odměnu ve výši 200 $A + bonus pro první vraždu ve Famiglii v hodnotě 400 $A
 • skilly - odměna pro mimořádně dovedné zaměstnance dle složitosti provedeného úkonu (viz Seznam skillů) v hodnotě stovek až tisíců $A
 • mezihra - ohodnocení výsledků Famiglie při řešení významného problému Společnosti v řádech tisíců až desetitisíců $A
 • čtvrtě - za každý získaný kód dostává Famiglie 100 $A, obsazená čtvrť poté generuje zisk 400 A$
 • podniky - každý vydražený podnik generuje zisk 400 A$, pokud se podnik nenachází ve čtvrti, již Famiglie ovládá, je nutné platit výpalné
 • jednorázové prácičky - odměna za vykonání jednorázového úkolu v částce odpovídající jeho náročnosti
 • jiná Famiglie - kompenzace od konkurenční Famiglie např. za prodej informací, poskytnutí ochrany, poskytnutí podpory na schůzkách Donů, na základě uzavřených spojenectví, výhrou sázky, apod.

Čtvrtě

Město Brno je rozděleno do několika čtvrtí. Čtvrtě lze získat od druhého herního týdne získáním většiny rozmístěných kódů v dané čtvrti anebo splněním určených zakázek.

Každý den od středy do pondělí je v některých čtvrtích skryt kód (může být i více), jehož poloha je prozrazena v předem stanovený čas který je oznámen na stránce čtvrtí vždy minimálně 12 hodin dopředu.

Denní kódy lze převádět mezi Famigliemi na základě vyjednávání na schůzce Donů. Zde se rozhoduje o definitivním vlastnictví čtvrtě Famiglií.

Existuje několik typů kódů:

 • standardní typ - papírek s logem Assassin Brno, složený a skrytý dle instrukcí, které mohou být zašifrovány
 • VIRTUALE - na určeném místě je třeba opsat konkrétní slovo nebo slovní spojení
 • FOTO - indicie obsahuje proklik na obrázek s upřesněním polohy
 • PERSONE - heslo prozradí osoba na místě dle popisu
 • BONUS - bonusový kód, který lze použít jednou v průběhu celé hry jako žolíka
 • zveřejnění bonusového kódu není předem ohlášeno, ani není řečeno, kde v Brně nebo blízkém okolí se bude přibližně nacházet; bonusové kódy se ale objevují ve stejný čas jako denní kódy

Pro sběr kódů je zakázáno používat motorová vozidla s výjimkou MHD. Pokud se Hráč náhodně nachází motorovým vozidlem (mimo MHD) v oblasti, kde je kód zveřejněn, nesmí se účastnit sběru ani dalších naháněcích akcí na Hráčích, kteří přišli na kód.

V případě, že kód není na místě a jste přesvědčeni, že jej nikdo před vámi nestrhl, pořiďte fotografii s místem, a tu odešlete na herní mail.

Rodinný podnik

Rodinným podnikem může být bar, hospoda, restaurace či herna, případně jiné zařízení po schválení Vedením Společnosti. V rodinném podniku jsou členové této Famiglie nedotknutelní. Rodinný podnik je možné zakoupit na schůzce Donů. Kupní cenu podniku stanoví Vedení Společnosti s ohledem na jeho velikost, strategickou lokaci a popularitu.

Etický kodex

Všichni zaměstnanci Společnosti se řídí přísným etickým kodexem. Jeho porušení může mít za následek nejrůznější typy sankcí, které se odvíjí od závažnosti prohřešku.

Kodex je tvořen těmito pravidly:

 • Porušení omerty Assassinem nepřichází v úvahu za žádných okolností ani vně ani uvnitř Společnosti.
 • I největší konkurent zaslouží slušné jednání a čestnou smrt na úrovni.
 • Pokus o vraždu Dona/Donny či dokonce Padrina/Madriny je přísně zakázán. Zabití Dona, kterému vymřela celá Famiglie, je jedinou výjimkou.
 • Assassin na sebe nestrhává pozornost civilistů, nemluví veřejně o své práci pro Společnost, nepřiměřeně se nemaskuje, ...
 • Smluvená vražda je nepřípustná.

Porušení etického kodexu trestá mimo svědomí Hráče i na individuálním základě Vedení Společnosti.

Závěrečná ustanovení

 • Je nepřípustné se jakýmkoliv způsobem vydávat za Vedení Společnosti.
 • Pouze Vedení Společnosti je oprávněno závazně vykládat a měnit tato pravidla.
 • Vůle aktuálního Vedení Společnosti má přednost před ustanoveními těchto pravidel.
 • Je zakázáno provozovat monitorovací skripty na stránkách hry s aktualizací menší než 1 hodina.
 • Všichni Hráči jsou povinni dodržovat tato pravidla, pokyny Vedení Společnosti a právní řád České republiky.
 • Porušení výše uvedeného může vést až k vyloučení ze hry.