Assassin Brno

Přihlášení

zapomenuté heslo

Kalendář

 • Registrace
  13. září - 5. října 2017
 • Pohovor u Společnosti
  10. - 12. října 2017
 • Úvodní schůzka Donů
  16. října 2017
 • Start hry
  19. - 22. října 2017
 • Velká oživovací akce
  2. listopadu 2017
 • Akce Společnosti
  8. listopadu 2017
 • Konec hry
  29. listopadu 2017
 • Vyhlášení úspěšných zaměstnanců Společnosti
  1. prosince 2017

Pravidla

Vedení společnosti Geologica Siciliana (dále jen Vedení Společnosti) se usneslo na těchto pravidlech:

Assassin je hra, ve které je zapovězeno sebemenší násilí.

Společnost Geologica Siciliana

Společnost Geologica Siciliana (dále v textu jen „Společnost“) je stínovou organizací zastřešující veškerou činnost Assassinu Brno. Po letech působení se vyvinula v plně funkční mechanismus schopný ovládnout téměř všechny oblasti zločinu v Brně i okolí. Její vůle a zájmy jsou hráčům tlumočeny Vedením Společnosti.

Vedení Společnosti

Padrinové (jednotné číslo „Padrino“, označení pro ženu v této funkci je „Madrina“) jsou nejvyšším článkem hierarchie, a dohlíží na práci všech svých podřízených. Jsou jedinou a výlučnou autoritou a jejich slovu se nelze vzepřít. Jsou mozkem Společnosti a vydávají veškeré pokyny k činnosti Společnosti, sami si však špiní ruce jen velice zřídka a jen v případech nejvyšší potřeby. Všichni níže postavení zaměstnanci Společnosti jim projevují náležitou úctu. Nepřipadá v úvahu, aby se někdo jiný prezentoval jako člen Vedení. Takovéto jednání by bylo přísně trestáno. Identita těchto osob je obestřena rouškou tajemství, podobně jako jejich záměry a plány.


Průběh hry

Hra je rozdělena na hlavní podzimní a doplňkovou jarní část. Podzimní část bude probíhat v čase vymezeném na stránkách hry. Do jarní části postupují tři nejúspěšnější Famiglie. Dvě nejlepší v herní části a jedna z hospodářské části. Jarní část proběhne na jaře následujícího roku. Termín bude včas zveřejněn.

Registrace

Termín a pokyny k registraci budou zveřejněny na webových stránkách. Prvních 180 uchazečů, kteří splní všechny uvedené podmínky, bude pozváno na osobní schůzku, ostatní se stanou náhradníky. Na základě osobní schůzky Vedení Společnosti definitivně rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazeče mezi zaměstnance Společnosti.

Hráč

Zaměstnancem Společnosti se může stát pouze ten, kdo splní všechny následující podmínky:

 • nejpozději ke dni ukončení registrace dosáhne věku 18 let
 • zdržuje se v Brně alespoň čtyři pracovní dny týdně
 • splní všechny podmínky registrace

Přestane-li v průběhu hry splňovat kteroukoliv z podmínek uvedených výše, oznámí tuto skutečnost neprodleně Vedení Společnosti, které rozhodne o jeho další účasti ve hře.
Hráč je povinen mít u sebe po celou dobu hry herní legitimaci.

Hráč je povinen pravdivě odpovědět na adresnou otázku jiného Hráče ve věci jeho účasti ve Hře a jeho stavu, tedy je-li živ, nebo mrtev.

Famiglie

Hráči jsou rozděleni do Famiglií o maximálním počtu 12 členů. Hlavou každé Famiglie je Don. Ve chvíli, kdy budou zabiti všichni Hráči Famiglie včetně jejího Dona, končí její účast ve hře.

Famiglii může tvořit maximálně 9 Hráčů, kteří již někdy dříve hru hráli.

Don

Každá Famiglie si ze svého středu zvolí jednoho zástupce, který nese označení Don/Donna. Don je nejen respektovanou osobností v rámci Famiglie, ale i v rámci celé Společnosti. Donové se vzájemně drží v úctě a je nemyslitelné, aby byli napadeni některou z konkurenčních Famiglií. Sami si ovšem ruce také nešpiní.Funkce Dona je doživotní. Jeho nedotknutelnost zaniká pouze v případě vyvraždění celé jeho Famiglie, a to okamžikem zadání smrti posledního řadového člena jeho Famiglie do informačního systému. V této chvíli se Don může uchýlit k zoufalým činům a sám začít likvidovat konkurenci. Donové jsou v neposlední řadě odpovědni Vedení Společnosti za jednání každého člena své Famiglie a to bez výjimky. Bezesporu největším privilegiem Donů je skutečnost, že se jim dostává určité vážnosti od Vedení Společnosti. Tento fakt se projevuje zejména tím, že jsou to právě Donové, kteří jednají jménem Famiglií, mohou přímo oslovovat Padriny a mají jako jediní (až na velmi vzácné výjimky stanovené Vedením) možnost a zároveň i povinnost účastnit se schůzek Donů, kde probíhají veškerá jednání uvnitř Společnosti, uzavírají se spojenectví mezi Famigliemi, vyplácí odměny za práci a zadávají nové pracovní úkoly.

Vražda

Vražda probíhá zásadně a vždy symbolicky!
Nástrojem, jímž se vražda provádí, je běžný zubní kartáček. Je zakázáno používat kartáčky, kterými je možno oběť zranit.

Platná je pouze taková vražda, při níž se vrah k oběti překvapivě přiblíží zezadu a přejede jí kartáčkem po přední části krku. Překvapivé přiblížení je takové, při němž oběť nijak nestihne odvrátit útok například odvrácením ruky útočníka nebo otočením se. Oběť se ke svému potenciálnímu vrahovi neotáčí cíleně zády, jinak vražda platí. V případě obklíčení (hráč se nemůže otočit tak, aby k někomu ze soků nebyl zády) si hráč vloží do úst kartáček na znamení bezmoci a neprodleně opustí obklíčení. Potenciální vrah své oběti nesmí znemožňovat nebo znesnadňovat pohyb.

Vraždu může provést pouze ten zaměstnanec, který je živý. Platná je rovněž vražda, pokud má oběť na krku šálu, vysoký límec a podobně. Pokud oběť spí, je platná i vražda provedená zepředu. Smluvená vražda je nepřípustná.

Po platně provedené vraždě je vrah povinen ukázat oběti svou herní legitimaci. Neprokáže-li se vrah bezprostředně po činu, protože legitimaci nemá, je vražda neplatná. Následně oběť odevzdá vrahovi svou herní legitimaci a je nadále považována za mrtvou.

Vrah není po činu chráněn imunitou, oběť je povinna ho následovat na jím zvolené blízké bezpečné místo k vyřízení formálních náležitostí činu. V případě bezprostřední následnosti několika vražd jsou formální náležitosti vyřešeny postupně v pořadí, v jakém nastaly.

Vrah má povinnost bez zbytečného odkladu zadat vraždu do informačního systému, a to přes formulář na stránkách hry anebo prostřednictvím SMS smrtničky (zpráva ve tvaru ZABILJSEM "codice" na číslo 603 110 000), odeslané z telefonního čísla, které bylo uvedeno při registraci.

Hráč by měl o okolnostech vraždy vhodným způsobem informovat Vedení. K tomuto účelu slouží textový formulář v systému. V případě jiného formátu jej lze poslat na herní mail anebo doručit prostřednictvím Dona na schůzku. Popis vraždy je možné zadat nejpozději do 18 hodin.

Obrana

Cítí-li se Hráč ohrožen, má možnost utéct, nebo si do úst vložit vlastní kartáček a získat tak imunitu po dobu, než si jej z úst opět vyjme. Takovýto způsob obrany je však hoden všeobecného opovržení a je přípustný pouze ve velmi výjimečných případech, kdy již žádný jiný únik není možný a pouze na krátkou chvíli.

Spory

Jakoukoliv spornou situaci se hráči pokusí nejprve vyřešit na místě. Pokud nejsou schopni dojít ke shodnému závěru, postoupí rozhodnutí sporu svým Donům. V tomto případě oběť odevzdá svoji herní legitimaci vrahovi a sama si důkladně prohlédne legitimaci vraha. Oběť i vrah poté kontaktují své Dony s popisem celé události. Povinnost zadat vraždu do systému se týká i této situace. Další řešení sporu je již v rukou dotyčných Donů. Pouze v krajním případě je možné o rozhodnutí sporu požádat Vedení. Vzhledem k tomu, že oběť nemá po dobu sporu legitimaci, nesmí sama vraždit.

Oživování mrtvých

Smrtí pro Hráče Assassin nekončí, dál se může podílet na veškerém dění kromě činu vraždy. Může zjišťovat informace, sbírat kódy, účastnit se lovících akcí své Famiglie nebo přijít na mezihru. Je ale možné být oživen prostřednictvím jednorázových úkolů, soutěží a velké dávky černé magie.

Schůzky Donů

Schůzky Donů se konají každý pondělní večer na blíže neurčeném místě. Přesný čas a místo bude oznámeno s předstihem Donům. Všem, kromě Donů a Hráčů pozvaných Vedením Společnosti, je v době schůzky zapovězeno vstupovat do budovy, kde se schůzka odehrává. Předmětem schůzky jsou události, které se udály v předcházejícím týdnu a plánované události na týden současný.

Don se může v naprosto výjimečných případech nechat zastoupit jiným živým a nezatčeným Hráčem ze své Famiglie. O této situaci je potřeba informovat Vedení minimálně 3 hodiny před začátkem schůzky. Zástupci však je garantována nedotknutelnost pouze uvnitř zařízení, ve kterém se schůzka odehrává.

Don (případně jeho zástupce) se na schůzku dostaví včas a v náležitém společenském oděvu.

Úkladná vražda

Úkladná vražda je taková, která byla dopředu nahlášena na schůzce Donů. Každý týden může každý Don určit jednoho hráče, kterého si myslí, že v následujícím týdnu (úterý-neděle) jeho rodina sprovodí z herního světa. Uložení úkladné vraždy je zdarma a je vidět veřejně v aktualitách. Pokud se Famiglii zadaří, obdrží za vraždu odměnu ve výši pětinásobku běžné částky. V opačném případě získá druhá rodina skill Tuhý kořínek. Pokud hráč nedožije konce herního týdne rukou jiné rodiny, skill nezískává.

Peníze

Společnost Geologica Siciliana používá pro hodnocení práce svých zaměstnanců peníze volné a vázané. Ty jsou jediným oficiálním herním platidlem.

Volné peníze mají podobu bankovek v nominálních hodnotách 100, 200, 500 a 1000. Jejich suma se započítává do majetku Famiglie. Tyto peníze lze získat na mezihře, výnosem ze čtvrtí, skilly, jednorázovými prácičkami nebo od jiné Famiglie. Volné peníze jsou převoditelné mezi Famigliemi.

 • mezihra - ohodnocení výsledků Famiglie při řešení významného problému Společnosti v řádech tisíců až desetitisíců $A
 • výnos ze čtvrti - odměna ve výši 200 $A za každou čtvrť, kterou rodina vlastní k nedělní půlnoci
 • skilly - odměna pro mimořádně dovedné zaměstnance dle vzácnosti provedeného úkonu (viz Seznam skillů) částkou 100 - 1000 $A
 • jednorázové prácičky - odměna za vykonání jednorázového úkolu v částce odpovídající jeho náročnosti
 • jiná Famiglie - kompenzace od konkurenční Famiglie např. za prodej informací, poskytnutí ochrany, poskytnutí podpory na schůzkách Donů, na základě uzavřených spojenectví, výhrou sázky, apod.

Vázané peníze mají podobu vkladu v trezoru Společnosti. Jejich suma se rovněž započítává do majetku Famiglie, nejsou ale mezi Famigliemi převoditelné.
Vázané peníze jsou získany vraždou, a také je to hodnota čtvrti.

 • vražda - za každou platnou vraždu obdrží Famiglie odměnu ve výši 500 $A + bonus pro první vraždu ve famiglii v hodnotě 1000 $A
 • hodnota čtvrti - hodnota distribuční sítě ve čtvrti, která je standardně naceněna částkou 600 $A

Čtvrtě

Každá Famiglie může vlastnit brněnské čtvrtě. Ve vlastněných čtvrtí má Famiglie předkupní právo na pořízení rodinného podniku. Na začátku hry dostane každá Famiglie jednu čtvrť. V průběhu pozdimu budou emitovány další čtvrtě, které si lze přivlastnit získáním většiny kódů zde rozmístěných. Každý den od úterý do neděle je v otevřených čtvrtích zveřejněna poloha jednoho kódu. Čas zveřejnění bude oznámen na stránce čtvrtí vždy minimálně 12 hodin dopředu.

Denní kódy lze převádět mezi Famigliemi na základě vyjednávání na schůzce Donů. Zde se rozhoduje o definitivním vlastnictví čtvrtě Famiglií, včetně vlastníka dekretu (viz dále).

Existuje několik typů kódů:

 • standardní typ - papírek s logem Assassin Brno, složený a skrytý dle instrukcí
 • VIRTUALE - na určeném místě je třeba opsat konkrétní slovo nebo spojení
 • FOTO - indicie obsahuje proklik na obrázek s upřesněním
 • CIFRA - šifra, která je potřeba nejprve rozluštit; výsledkem je heslo nebo umístění kódu
 • PERSONE - heslo prozradí osoba na místě dle popisu
 • BONUS - bonusový kód, který lze použít v libovolné čtvrti

Pro sběr kódů je zakázáno použít motorová vozidla s výjimkou MHD. Je pouze možné přemístit se motorovým vozidlem do čtvrtě před časem zveřejnění kódu.

V případě, že kód není na místě a jste přesvědčeni, že nikdo před vámi jej nestrhl, pořiďte fotografii s místem, a tu odešlete na herní mail.

Čtvrť má Famiglie vlastněnou prostřednictvím jednoho konkrétního hráče. Toto vlastnictví je doživotní a neměnné. V případě, že hráč zemře, přechází dekret o vlastnictví čtvrtě na vraha. Každý hráč může vlastnit pouze jeden dekret, Don je vlastnit dlouhodobě nemůže. Pokud by vraždou získal hráč druhý dekret, přechází dočasně na Dona, který do 12 hodin od vraždy musí na herní mail oznámit, komu ze svých živých hráčů dekret svěří. V případě, že tuto informaci neoznámí, dekret, a tím i vlastnictví čtvrtě, propadá. Svěření získané čtvrtě živému hráči probíhá tajně na schůzce Donů. V případě, že by hráč zemřel ještě v den schůze do půlnoci, čtvrť taktéž propadá.

Informace o příslušnosti konkrétního dekretu ke čtvrti je neveřejná. Na schůzkách Donů a na webu je pouze oznamováno, která Famiglie vlastnila k nedělní půlnoci kterou. Zároveň s touto informací Don takové Famiglie obdrží dividendu 200 A$. Na konci hry je Famigliím vyplaceno 600 A$ za každou vlastněnou čtvrť.

Rodinný podnik

Rodinným podnikem může být bar, hospoda, restaurace či herna, případně jiné zařízení po schválení Vedením Společnosti. V rodinném podniku jsou členové této Famiglie nedotknutelní. Rodinný podnik je možné zakoupit na schůzce Donnů. Kupní cenu podniku stanoví Vedení Společnosti s ohledem na jeho velikost, strategickou lokaci a popularitu.

Etický kodex

Všichni zaměstnanci Společnosti se řídí přísným etickým kodexem. Jeho porušení může mít za následek nejrůznější typy sankcí, které se odvíjí od závažnosti prohřešku.

Kodex je tvořen těmito pravidly:

 • Porušení omerty Assassinem nepřichází v úvahu za žádných okolností ani vně ani uvnitř společnosti.
 • I největší konkurent zaslouží slušné jednání a čestnou smrt na úrovni.
 • Pokus o vraždu Dona/Donny či dokonce Padrina/Madriny je přísně zakázán. Zabití Dona, kterému vymřela celá Famiglie, je jedinou výjimkou.
 • Assassin na sebe nestrhává pozornost civilistů, nemluví veřejně o své práci pro Společnost, nepřiměřeně se nemaskuje, ...
 • Smluvená vražda je nepřípustná.

Porušení etického kodexu trestá mimo svědomí Hráče i na individuálním základě Vedení Společnosti.

Bodové hodnocení

 • Hodnota pěšáka je 1 + (1 za každou vraždu první nepočítaje).
 • Hodnota Dona je 3 + (1 za každou vraždu první nepočítaje).
Hodnota hráče
Počet vraždPočet bodů
01 + 0
11 + 0
21 + 1
31 + 2
41 + 3
51 + 4

Při oživení hráče se na tohoto pohlíží, jako by spáchal 0 vražd.

Při spáchání vraždy Famiglie získává tolik bodů, kolik je hodnota zavražděného hráče. O tyto body Famiglie nemůže už nikdy v budoucnu přijít.

Celkový počet bodů Famiglie je tvořen součtem bodů získaných za spáchané vraždy spolu se součtem hodnot všech živých hráčů.

Příklady

Hodnota hráče je jedna plus počet vražd jím provedených nepočítaje první (nehledě na hodnotu zabitého).

Hráč Alphonse G. C. z Famiglie Abbietto začíná hru s hodnotou 1. Poté co zabije Jima Colosima má Alphonse stále hodnotu 1. Při každé další vraždě mu však vzroste hodnota o 1. Takže když se na Alphonse podíváme po dni svatého Valentýna, kdy mu na konto přibylo dalších 7 vražd, tak jeho hodnota je 8 (1 jako základ a 7 za 7 vražd mimo první - celkově tedy 8 vražd).

Při vraždě Famiglie získává tolik bodů kolik je hodnota zavražděného.

Když by Alphonse byl zabit na začátku hry, Famiglie jeho vraha by získala 1 bod za vraždu a jeho vrah by si (v případě, že by se nejednalo o jeho první vraždu) zvýšil hodnotu o 1. Kdyby Alphonse byl zabit po dni svatého Valentýna, tedy s hodnotou 8, tak by si Famiglie vraha připsala 8 bodů a hodnota vraha by se (opět pouze v případě, že by se nejednalo o jeho první vraždu) zvýšila o 1. Alphonsově Famiglii ale i po jeho smrti zůstávají body za hodnoty jeho dřívějších obětí.

Počet bodů Famiglie je součtem bodů za vraždy a hodnoty živých hráčů.

Na začátku hry má Famiglie Abbietto tolik bodů, kolik má živých hráčů, což je v případě 12 hráčů 14 bodů (11 za pěšáky a 3 za Dona). Po dni svatého Valentýna má Abbietto 37 bodů - pro jednoduchost je jediný, kdo někoho zabil, pěšák Alphonse - jeho hodnota je 8. Abbietto ztratila hráče Johnny Torria, tudíž jí zbývá 9 dalších pěšáků, z nichž má každý hodnotu 1 (nezabili nikoho), a Don s hodnotou 3. To je dohromady 20 (8+9+3). Spočtěme teď Alphonsovy oběti: Jim Colosimo byl zkušený zabiják s hodnotou 3 - jeho vražda je za 3 body, celkově tedy 23. Na svatého Valentýna byli konkurenční gansteři zabiti jak se patří, každý s dvěma vraždami, tedy každý je za 2 body. Za tuto akci Abbietto získala 14 bodů, dohromady tedy 37 bodů.

Závěrečná ustanovení

 • Je nepřípustné se jakýmkoliv způsobem vydávat za Vedení Společnosti.
 • Pouze Vedení Společnosti je oprávněno závazně vykládat a měnit tato pravidla.
 • Vůle aktuálního Vedení Společnosti má přednost před ustanoveními těchto pravidel.
 • Všichni Hráči jsou povinni dodržovat tato pravidla, pokyny Vedení Společnosti a právní řád České republiky.
 • Porušení výše uvedeného může vést až k vyloučení ze hry.